Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng
Cảm ơn bạn đã truy cập danghot.net Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”). Quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ Website. Bạn hãy đọc các Điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng các dịch vụ của danghot.net

Chấp nhận các Điều khoản sử dụng
Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của website, bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của danghot.net dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của danghot.net hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng danghot.net


Truy cập và sử dụng
danghot.net bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà website cung cấp vào bất cứ lúc nào, theo quyết định của danghot.net mà không cần báo trước.
danghot.net cung cấp miễn phí thông tin đến mọi người. Không được truy cập trái phép vào các trang không công khai, bằng phương pháp nào đó không thông qua giao diện và hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn nếu bạn không tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi đang điều tra hành vi bị nghi ngờ là sai phạm.


Quyền sở hữu trí tuệ
Các Điều khoản sử dụng cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của danghot.net cho cá nhân, cho mục đích phi thương mại. Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên danghot.net ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/ trình duyệt web mà bạn sử dụng, cần thiết cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin.


Thương hiệu
Bạn không được sử dụng thương hiệu danghot.net, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của danghot.net. Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên danghot.net không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba đó với danghot.net.


Hành vi bị nghiêm cấm


Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của danghot.net cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ của danghot.net cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật.


Đóng góp của thành viên


Bất kỳ thông tin nào bạn gửi đến các Liên hệ của danghot.net sẽ không được coi là các thông tin bảo mật. Bằng cách cung cấp bất kỳ đóng góp nào đến website, bạn cấp cho website quyền không thể thu hồi, đầy đủ, vĩnh viễn, và miễn phí để tái xuất bản, trưng bày, phân phối, sửa đổi. Bạn bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với các thông tin đóng góp cho danghot.net. Bạn đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và phù hợp của các thông tin đó. danghot.net không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ đóng góp nào của người dùng.


Miễn trừ trách nhiệm pháp lý
Trong bất cứ trường hợp nào, danghot.net sẽ không chịu trách nhiệm với bạn. Hoặc bất kỳ người nào khác/ bên thứ ba nào khác cho mọi hậu quả phát sinh bên ngoài. Hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và/hoặc những dịch vụ của danghot.net.